Statut

Rate this item
(1 Vote)

STATUT

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KALISKACH 2016

Podstawa prawna i postanowienia ogólne

§ 1

1. Samorządowe Przedszkole w Kaliskach jest placówką oświatowo – wychowawczą, która działa na podstawie :

Art. 60 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2015 . 2156 )

    1) Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885)

     2)  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 )

     3) Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001.r 61. 624 )

2. Niniejszego statutu,

3. Uchwały Nr XX/166/2012 Rady Gminy Kaliska z dn. 28 czerwca 2012 roku.

2. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

    1) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

     2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 201.2156)

     3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach,

     4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach,

     5) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu,

     6) Dzieciach i rodzicach - należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

      7) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Przedszkolu,

      8) Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Kaliska,

      9) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 2

1. Nazwa przedszkola: Zespół Szkół Publicznych Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

2. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

3. Przedszkole ma swoją siedzibę w Kaliskach ul.Nowowiejska 3.

4. Nazwa Przedszkola jest używana na pieczęciach w pełnym brzmieniu:

Zespół Szkół Publicznych

Samorządowe Przedszkole Publiczne

w Kaliskach

83-260 Kaliska,

ul. Nowowiejska 3

5. Organem prowadzącym Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach jest Gmina Kaliska.

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty

7. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku 3-6 lat

 

Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

3. Przedszkole realizuje cele i zadania w ramach szesnastu obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, a każdy obszar obejmuje wiadomości i umiejętności, którymi powinny wykazać się dzieci pod koniec edukacji przedszkolnej.

4. Wspomaganie rozwoju, wychowywanie i kształcenie oscyluje w następujących obszarach wychowania przedszkolnego:

     1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

     2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

     3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

     4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

     5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

    6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

    7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

    8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

     9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

     10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne. budzenie zainteresowań technicznych.

     11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

    12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

    13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

    14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

     15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne

     16) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.

6. Placówka zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

7. Dzieci w wieku 5 i 6 lat objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego z uwzględnieniem indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka .

8. Od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie czterolatki mają prawo do edukacji przedszkolnej.

9. Przedszkole współdziała z rodziną poprzez:

    1) wspomaganie jej w wychowaniu dziecka,

    2) rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka,

    3) w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów,

    4) na bieżąco informuje o postępach dziecka,

     5) uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu, celem prawidłowego rozwoju i przygotowania dziecka do nauki w szkole.

10. Przedszkole udziela dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

11. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

12. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają wychowankom przedszkola nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności pedagog, psycholog i logopeda i oligofrenopedagog

13. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

     1) rodzicami wychowanków;

     2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

     3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

     4) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami;

     5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

14. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

    1) rodziców,

     2) dyrektora przedszkola,

     3) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

     4) pielęgniarki środowiskowej,

     5) poradni ,

     6) pomocy nauczyciela,

     7) pracownika socjalnego,

     8) asystenta rodziny,

     9) kuratora sądowego.

15. W przedszkolu, pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana wychowankom w formie: 

     1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

     2) porad i konsultacji.

     3) zajęć rozwijających uzdolnienia

16. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom i nauczycielom w formie:

    1) porad,

    2) konsultacji

    3) warsztatów i szkoleń.

17. Przedszkole, w miarę potrzeb i możliwości, organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole.

18. Przedszkole organizuje indywidualną pomoc rodzicom dzieci, które z przyczyn losowych bądź niewydolności materialno – wychowawczej nie są w stanie zabezpieczyć podstawowego bytu dziecku. Przedszkole stara się wspierać rodziców, a w razie potrzeby kieruje wniosek o udzielenie pomocy finansowej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

19. Przedszkole, w trosce o edukację, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci:

     1) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną);

     2) prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;

     3) kompensuje istniejące braki edukacyjne i środowiskowe poprzez tworzenie indywidualnych programów wspomagania i rozwoju dziecka;

     4) tworzy sytuacje do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę;

     5) dba o prawidłowe żywienie, o czystość i higienę, promuje zdrowy styl życia, podejmuje akcje prozdrowotne, zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce; 

     6) chroni i uczy poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do dzieci zgodnie z ich potrzebami psychofizycznymi;

     7) chroni przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami, organizacjami i instytucjami powołanymi do dbania o bezpieczeństwo każdego człowieka.

20. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza przedszkola prowadzona jest na podstawie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa ma charakter otwarty, stwarza możliwości konstruowania programów własnych, wspomagających program wychowania przedszkolnego.

21. Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej, dopuszcza do użytku Dyrektor.

22. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego .

23. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

24. Przedszkole prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie oraz modyfikację zakresu realizowanych w przedszkolu celów i treści kształcenia, wychowania i opieki oraz poprawę skuteczności działania placówki uwzględniając potrzeby środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§4

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska, uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, do przestrzegania których zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.

2. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki, poprzez:

    1) indywidualizację oddziaływań,

    2) stałą współpracę z rodzicami (opiekunami dzieci),

    3) otaczanie szczególną opieką dzieci z dysfunkcjami lub niepełnosprawnością fizyczną.

3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

    1) przyprowadzając dziecko do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) oddaje je pod opiekę osoby dyżurującej, która od tego momentu ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo;

    2) podczas zajęć w przedszkolu opiekę nad dzieckiem sprawują nauczycielki pracujące w tym dniu w grupie;

    3) dzieci nie uczęszczające na zajęcia religii lub zajęcia dodatkowe, pozostają pod opieką nauczyciela grupy;

    4) budynek przedszkola oraz przyległe do niego tereny i urządzenia spełniają ogólne warunki bezpieczeństwa i higieny;

    5) w przypadku, gdy pomieszczenie w którym przebywają dzieci może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczycielka nie może dopuścić do zajęć lub je przerwać wyprowadzając dzieci oraz bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora

    6) w czasie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki pieszej) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela tak, aby na każdą osobę dorosłą przypadało nie więcej niż 15 dzieci;

    7) w przypadku wycieczki autokarowej nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, woźna, pomoc nauczyciela, rodzice w stosunku jedna osoba dorosła na 10 dzieci;

    8) każda wycieczka autokarowa musi być wcześniej zgłoszona i uzgodniona Dyrektorem

    9) najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice;

    10) za przebieg wycieczki odpowiada kierownik wycieczki, który musi mieć ukończony kurs kierownika wycieczek szkolnych;

    11) szczegółowe zasady sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin przedszkola.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek stwarzać bezpieczne warunki dzieciom , dbać o ich bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

3. Nauczyciel – wychowawca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi podczas pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem.

4. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej, nie cierpiącej zwłoki, ale tylko wtedy gdy powierzy dzieci pod opiekę innej osoby zatrudnionej w przedszkolu i upoważni ją słownie do sprawowania opieki, na czas opuszczenia wychowanków.

5. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola :

1) dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby zapewniające pełne bezpieczeństwo;

2) osoba odbierająca nie może być pod wpływem alkoholu;

3) obowiązkiem rodziców jest wypełnienie deklaracji o odbiorze dziecka z przedszkola;

4) deklaracje znajdują się w dokumentacji nauczycielek grup;

5) osoba przekazująca dzieci osobom odbierającym, zobowiązana jest do przestrzegania zapisów zawartych w w/w deklaracjach;

6) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców , prawnych opiekunów lub upoważnione przez nich osoby zapisane są w dokumencie „Regulamin bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci z przedszkola.”

1. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godz. 16:00, nauczyciel:

    1) powiadamia telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o zaistniałej sytuacji;

    2) gdy brak kontaktu z rodzicami , dzwoni do osób upoważnionych do odbierania dziecka z przedszkola, wpisanych w deklaracji osób upoważnionych do odbioru dziecka;

    3) pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania;

    4) w przypadku nie zgłoszenia się powiadomionych osób informuje o zdarzeniu policję.

2. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.

3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub Dyrektor informuje o jego stanie rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

4. W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie, z równoczesnym informowaniem rodziców (prawnych opiekunów). Organy przedszkola

 

§5

1. Organami przedszkola są:

    1) Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

    2) Rada Pedagogiczna

    3) Rada Rodziców.

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

§6

1. Do obowiązków Dyrektora należy:

     1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

     2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówce;

     3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

     4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

     5) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonalenia zawodowego;

     6) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych;

     7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki;

     8) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;

     9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

    10) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich;

    11) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu : wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;

    12) organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

2. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami : prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

5. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem pracownikom przedszkola i rodzicom.

6. Dyrektor decyduje w sprawach:

    1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

     2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;

     3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

§ 7

1. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje :

    1) stanowiące

     2) opiniodawcze

     3) wnioskodawcze

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

     1) przygotowywanie i zatwierdzanie projektu statutu i jego zmian;

      2) opracowywanie i zatwierdzanie planów pracy, programu wychowawczego

     3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

     4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);

     5) przyjęcie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego;

     6) ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

     7) uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

     8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola

3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:

    1) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela;

    2) opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu;

    3)opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

    4) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora;

    5) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

    6) wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu;

    7) wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący;

    8) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;

    9) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

   10) zgłaszanie i opiniowanie kandydatur na członków komisji dyscyplinarnych;

    11) wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej;

    12) opiniowanie programów wychowania przedszkolnego zaproponowanych do realizacji przez nauczycieli w danym roku szkolnym przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu.

3. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

    1) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu;

    2)  wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

4. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

§8

1. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i jest organem społecznym działającym na rzecz przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych , wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.

3. Wewnętrzną strukturę Rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców .

4. Uchwały i decyzje Rady Rodziców są jawne, umieszczane na stronach internetowych przedszkola i na tablicy ogłoszeń, z wyłączeniem niektórych spraw personalnych uznanych za poufne. 5. Rada Rodziców w szczególności:

    1) występuje do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

    2) w celu wspierania działalności statutowej placówki, gromadzi fundusze z dowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców;

    3) opiniuje programy wychowawcze;

    4) opiniuje pracę nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego;

6. Przedstawiciele Rady rodziców biorą udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

 

§9

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez różne formy współpracy, uwzględniając prawo rodziców do: Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale;

    1) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju oraz uzyskiwania porad w tych sprawach;

    2) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi, kierownikowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

    3) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – radę rodziców;

    4) Wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

    5) Uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

    6) Pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji swoich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć;

    7) Dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci;

    8) Takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci;

    9) Pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji.

2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, organizuje się w przedszkolu spotkania z rodzicami

 

§10

Tryb rozwiązywania sporów między organami przedszkola.

1. Dyrektor a Rada Pedagogiczna dążą do polubownego załatwiania sporów w toku:

     1) indywidualnych rozmów;

     2) nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej – w ciągu 7 dni od złożenia wniosku;

     3) nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu strony składają odwołanie do :

    1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny – jeśli spór dotyczy działalności dydaktyczno –wychowawczej;

    2) organu prowadzącego – jeśli spór dotyczy spraw finansowych lub administracyjnych;

3. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców dążą do polubownego załatwiania sporów w toku:

     1) indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami;

     2) indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem kierownika;

    3) indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami;

    4) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora;

    5) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora.

4. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu rada rodziców ( rodzic) składa odwołanie do:

    1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny - w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej;

    2) organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Organizacja przedszkola

 

§11

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

2. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb i realizacji założeń programowych.

3. W okresie niskiej frekwencji w przedszkolu można utworzyć grupy międzyoddziałowe.

4. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25

 

§12

1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć dydaktycznych oraz zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić :

    1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut

    2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut

    3) Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.

5. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej określonymi w rozporządzeniu zmieniającym czas przeznaczony na realizację podstawy dzieli się następująco:

    1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

    2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

    3) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż 1/4 czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego,

    4) Pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację: dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

6. Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§13

1. Przedszkole jest wielooddziałowe.

2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni Dyrektorowi warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 

§14

1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola.

2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje Dyrektor do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się :

    1) Liczbę oddziałów;

    2) Liczbę dzieci;

    3) Czas pracy poszczególnych oddziałów;

    4) Liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

    5) Ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ prowadzący przedszkole.

4. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

5. Rok szkolny w przedszkolu zaczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia. 6. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala Organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady pedagogicznej.

 

§15

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora, na wniosek Rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele , którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem podstawy programowej oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Dyrektor powierza każdy oddział opiece :

    1) jednego nauczyciela – w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału;

    2) dwóch lub trzech nauczycieli – w przypadku dziewięciogodzinnego czasu pracy oddziału.

 

§ 16

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00

3. Czas pracy Przedszkola może ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb Rodziców i po uzgodnieniu z Organem prowadzącym.

4. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej.

5. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystane są na przeprowadzenie prac remontowych i porządkowo – gospodarczych.

6. W dni ustawowo wolne od pracy przedszkole jest nieczynne.

7. W okresach zmniejszonej frekwencji dzieci, Dyrektor może ograniczyć liczbę oddziałów.

 

§17

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada sale zabaw i zajęć dydaktycznych oraz ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia rekreacyjno – sportowe.

2. Przedszkole, o ile są takie potrzeby oraz możliwości finansowe, lokalowe i kadrowe może prowadzić oddział integracyjny. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 20.

3. Warunki i zasady organizacji oddziału wymienionego w ust. 2 określają odrębne przepisy.

4. Decyzję o utworzeniu i organizacji oddziału podejmuje organ prowadzący na wniosek dyrektora .

 

§18

1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa Organ prowadzący.

2. Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczone na realizację podstawy programowej ustala Rada Gminy.

3. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala Dyrektor.

4. Odpłatność za wyżywienie może się zmieniać w zależności od aktualnych cen rynkowych, jednak proporcja pozostaje stała:

    1) za jeden posiłek (obiad) pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki dziennej

    2) z za jeden posiłek (śniadanie) pobiera się opłatę w wysokości 30 % stawki dziennej

    3) za jeden posiłek (podwieczorek ) pobiera się opłatę w wysokości 20 % stawki dziennej

    4) za dwa posiłki (śniadanie, obiad ) pobiera się opłatę w wysokości 80 % stawki dziennej.

5. Przedszkole zapewnia dzieciom korzystanie z trzech posiłków, tj. śniadania , obiadu i podwieczorku.

6. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków rodzice deklarują w Karcie zgłoszenia dziecka do Przedszkola

7. Rodzice obowiązani są do dokonywania opłat za przedszkole w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

8. Dyrektor w szczególnych przypadkach może zwolnić na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów z opłaty za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§19

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w Przedszkolu.

4. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

5. Pracownicy wykorzystują urlop wypoczynkowy w okresie trwania przerwy wakacyjnej w przedszkolu, zgodnie z opracowanym planem urlopów.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik otrzymuje urlop w trakcie roku szkolnego.

 

§20

1. Obowiązkiem nauczyciela jest rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola : dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji zadań , a w szczególności:

    1) ponosi odpowiedzialność za życie zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem przedszkola w czasie wycieczek, spacerów itp;

    2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci , ich zdolności i zainteresowania;

    3) prowadzi pracę wychowawczo –dydaktyczną i odpowiada za jej jakość, poprzez: 

         a ) systematyczne planowanie działań wychowawczo – dydaktycznych z uwzględnieniem celów wychowania i nauczania, osiągnięć dzieci, wizji i misji przedszkola;

         b) weryfikację planów pracy poprzez monitorowanie i ewaluację oddziaływań edukacyjnych oraz postępów dzieci;

         c) dążenie do osiągnięcia przez dzieci kompetencji kluczowych;

         d) organizowanie i prowadzenie pracy w powierzonym oddziale , opartej na pełnej znajomości dzieci i ich środowiska rodzinnego;

        e) stwarzanie sytuacji edukacyjnych dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci, ich zainteresowań i zdolności;

        f) stosowanie twórczych i aktywizujących metod pracy;

        g) wychowywanie dzieci w atmosferze akceptacji, szacunku dla siebie i drugiego człowieka oraz otaczającej przyrody;

         h) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dzieci nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno –kulturowej i przyrodniczej;

         i) dokumentowaniu przeprowadzonych zajęć w dzienniku;

         j) współdziałaniu z innymi nauczycielami oraz pracownikami obsługi, celem skoordynowania oddziaływań wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych;

         k) realizację koncepcji pracy przedszkola;

         l) włączenie się w działalność związaną z ewaluacją wewnętrzną w Placówce ;

         m) realizację zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania wychowanków.

     4) Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną poprzez:

         a) kierowanie do specjalistów w poradni psychologiczno – pedagogicznej (dzieci 6 – letnich, a w razie potrzeby również młodszych) wraz z opinią nauczyciela dotyczącą spostrzeżeń o zachowaniu dziecka, w celu uzyskania zaleceń do dalszej pracy;

         b) kierowanie w razie potrzeby do innych specjalistów np. okulisty, psychiatry, laryngologa;

         c) zapraszanie specjalistów na zebrania z rodzicami.

     5) Prowadzi działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia , w tym :

         a) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje wyniki tych obserwacji. Do obowiązków nauczyciela w tym zakresie należy:

         b) diagnozowanie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie obserwacji wstępnej, okresowej i końcowej w każdym roku pobytu dziecka w przedszkolu,

         c) dokumentowanie wyników obserwacji dzieci w „Karcie obserwacji” opracowanej według potrzeb i odpowiednio modyfikowanej,

         d) przechowywanie „Kart obserwacji” w dokumentacji nauczyciela,

          e) wykorzystywanie wyników obserwacji do ustalania kierunku dalszej pracy z dzieckiem,

     6) Przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I SzkoŁy Podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

      7) Przygotowanie do dnia 30 kwietnia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6-letnich.

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Nauczyciel obowiązany jest :

     1) dążyć do pełni własnego rozwoju;

     2) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

     3) w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

     4) dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

     5) Indywidualizować pracę z dzieckiem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

     6) Dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w przypadku dzieci posiadających orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z Wychowanków i utrzymuje kontakty z ich rodzicami w celu :

     1) poznania, ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci;

     2) ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;     

     3) włączania ich w działalność przedszkola.

7. Formy współdziałania z rodzicami: 

     1) zebrania ogólne, nie mniej niż dwa razy w ciągu roku;

      2) zebrania grupowe – 3 razy w ciągu roku;

     3) zajęcia otwarte dla rodziców - co najmniej 2 w ciągu roku;

     4) uroczystości przedszkolne, imprezy okolicznościowe- wg kalendarza imprez;

     5) kontakty indywidualne – doraźne według potrzeb rodziców lub nauczyciela;

     6) gazetki informacyjne dla rodziców;

     7) inne formy wynikające z planowanych zadań wychowawczo –dydaktycznych.

8. Obowiązki rodziców:

     1) przestrzeganie niniejszego statutu;

     2) przestrzeganie regulaminu przedszkola;

     3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;

     4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka w godzinach pracy przedszkola;

     5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

     6) informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu;

     7) przyprowadzanie do przedszkola zdrowego i czystego dziecka;

     8) bezzwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka;

     9) współdziałanie z przedszkolem w realizacji jego zadań;

     10) zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi w kąciku dla rodziców i w gazetce dla rodziców;

     11) troszczenie się o zdrowie psychiczne, fizyczne dziecka, jego harmonijny rozwój i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

 

§21

1. W Przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.

2. Szczegółowe zadania nauczycieli i innej kadry pedagogicznej określa Dyrektor.

3. Do zakresu zadań psychologoga należy:

     1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń;

     2) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

     3) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;;

     4) prowadzenie zajęć specjalistycznych;

     5) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców i nauczycieli;

     6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora placówki wynikających z zapewnienia prawidłowej organizacji pracy przedszkola.

4. Do zakresu zadań logopedy należy :

    1) diagnoza dzieci pod kątem poprawności wymowy;

     2) prowadzenie systematycznych zajęć logopedycznych z dziećmi;

     3) stały kontakt z rodzicami dzieci wymagających intensywnych ćwiczeń; udzielanie instruktażu do pracy z dzieckiem w domu;

     4) udzielanie pomocy nauczycielkom dotyczącej podstawowych ćwiczeń logopedycznych usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny;

     5) stała współpraca z psychologiem przedszkolnym;

     6) organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy;

     7) prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

     8) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej : dziennika i kart indywidualnych dzieci;

     9) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

5. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących Zespół ds. pomocy psychologiczno –pedagogicznej należy w szczególności:

     1) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej dziecku w przedszkolu;

     2) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień,

     3) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

     4) określanie zalecanych form , sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;     

     5) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom , w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb;

     6) przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem;

      7) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych;

      8) opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

      9) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;

     10) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli;

     11) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli;

     12) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

     13) współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§22

Zadania pracowników obsługi.

1. Do obowiązków kucharki należy w szczególności:

     1) przyrządzanie i wydawanie racjonalnych posiłków,

      2) współudział w tworzeniu jadłospisu,

      3) codzienne wykonywanie próbek żywieniowych,

      4) opis procesu technologicznego przygotowywania posiłków,

      5) dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy,

      6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

2. Do obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności:

     1) pomoc kucharce w sporządzaniu posiłków,

     2) dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy,

     3) załatwianie zleconych przez kucharkę czynności,

     4) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

3. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy w szczególności :

     1) utrzymywanie czystości i bezpieczeństwa na powierzonym odcinku pracy,

     2) podawanie do sal posiłków i w razie potrzeby dokarmianie dzieci,

     3) pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi w sytuacjach tego wymagających,

     4) dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

     5) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora a wynikających z organizacji pracy placówki.

4. Szczegółowe zakresy obowiązków wszystkich pracowników ustala dyrektor i znajdują się one w aktach kancelaryjnych.

 

§23

1. W Przedszkolu, za zgodą Organu prowadzącego może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego dokonuje Dyrektor, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i Organu prowadzącego.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor lub osoba pełniąca funkcję kierowniczą w zakresie do jakiego została upoważniona.

4. Wicedyrektor lub inna osoba pełniąca funkcję kierowniczą wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji między nią a Dyrektorem, m.in:

     1) współdecyduje w sprawach, do jakich została upoważniony przez dyrektora,

     2) w przypadku nieobecności dyrektora – reprezentuje placówkę na zewnątrz.

 

Wychowankowie przedszkola

§24

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust.4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku szkolnym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust.3, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 

§25

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się corocznie od 1 do 31 marca.

2. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są złożyć w kancelarii Przedszkola w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola wraz z załącznikami

3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-6 letnie zamieszkałe na terenie Gminy Kaliska.

4. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Kaliska mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

5. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

6. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora w oparciu o Regulamin Rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach.

7. Regulamin Rekrutacji dzieci Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach określa szczegółowe zasady obowiązujące w danym roku szkolnym m.in:

     1) Tok postępowania rekrutacyjnego

     2) Zasady postępowania rekrutacyjnego

      3) Kryteria rekrutacji do przedszkola

      4) Terminarz rekrutacji

      5) Tryb odwoławczy

      6) Postępowanie uzupełniające na dany rok szkolny

8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które uczęszczają do przedszkola, składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

9. Rodzice dzieci, o których mowa w §24 ust.3 do „Deklaracji” dołączają decyzję Dyrektora obwodowej szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego.

10. W ciągu roku przyjęć dzieci do przedszkola na wolne miejsca dokonuje Dyrektor.

 

§26

1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, w szczególności:

     1) akceptacji takim jakie jest;

     2) opieki, ochrony i poszanowania godności osobistej;

     3) życzliwego i podmiotowego traktowania ;

     4) swobodnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i zdolnościami;

     5) radości i zabawy oraz wyboru towarzyszy zabawy;

     6) przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach zarówno w budynku jak i poza nim;

     7) właściwie prowadzonego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny umysłowej;   

     8) poznawania swojej odrębności i indywidualności;

     9) swobodnego wyrażania myśli, opinii, sądów;

     10) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej;

     11) nauki i regulowania własnych potrzeb;

     12) snu i wypoczynku;

     13) badania, eksperymentowania , poszukiwań i błędów.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązki:

    1) przestrzegać zawartych umów,

     2) dbać i szanować cudzą własność,

     3) nie krzywdzić siebie i innych,

    4) nie urządzać niebezpiecznych zabaw,

     5) nie przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.

 

§27

1. System nagród stosowanych wobec wychowanka:

     1) pochwała indywidualna dziecka,

     2) pochwała na forum grupy,

     3) pochwała w obecności rodziców,

     4) nagroda rzeczowa,

     5) otrzymanie przez dziecko dyplomu.

2. System kar stosowanych wobec wychowanka:

     1) upomnienie ustne dziecka przez nauczyciela – rozmowa z nauczycielem na temat zachowania dziecka,

     2) odsunięcie dziecka od zabawy,

     3) rozmowa dziecka z Dyrektorem

     4) rozmowa dziecka z rodzicem na temat jego zachowania w przedszkolu

 

§28

1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w następujących przypadkach:

     1) zaleganie rodziców ( prawnych opiekunów ) z odpłatnością za przedszkole przez okres dwóch miesięcy;

     2) w trudnej adaptacji dziecka i przeciwwskazań zdrowotnych potwierdzonych przez specjalistów ( lekarz, psycholog);

     3) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, dłuższej niż miesiąc;

    4) gdy dziecko jest agresywne i zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu innych dzieci;

    5) gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do dnia 15 września.

2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje poprzez wydanie uchwały przez Radę pedagogiczną.

3. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

§29

1. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice na początku roku szkolnego. Postanowienia końcowe

 

§30

1. Przedszkole jest jednostką budżetową gminy, która swoje wydatki pokrywa z budżetu gminy.

2. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. 3. Gospodarowanie tymi środkami określają odrębne przepisy.

 

§31

1. Obsługę finansową Przedszkola prowadzi się w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach.

2. Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje Dyrektor .

3. Plan finansowy zatwierdza Wójt Gminy Kaliska.

 

§32

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§33

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: Dzieci, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych.

2. Zmiany do Statutu mogą być dokonywane po zmianie przepisów wykonawczych i podejmowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej , organu sprawującego nadzór pedagogiczny , organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3. Zmiany są uchwalane bezwzględną większością głosów.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w placówce , nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§34

1. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się :

     1) Wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń w szatni oraz umieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

      2) Udostępnienie Statutu wszystkim zainteresowanym przez Dyrektora.

2. Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

31.08.2016 r.

Read 571 times