Regulaminy, procedury obowiązujeące w przedszkolu

Rate this item
(1 Vote)

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KALISKACH

 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)
 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, Poz. 1516

 

Definicja przedmiotu procedury:

Bezpieczeństwo – stan bądź proces gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia

Cel główny Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Sposób prezentacji procedur

1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń.

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor.

Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.

Dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola zapewniamy bezpieczeństwo, zgodnie z następującymi procedurami:

 I.  Procedura - dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

II.  Procedura - dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic / opiekun prawny, będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

III.Procedura - dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

IV.  Procedura - dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

 V.  Procedura - dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.

VI.  Procedura - dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola

VII.Procedura – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

I. PROCEDURA dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali.

3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

4. Rodzice prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

5. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

6. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

7. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:30, lub w uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

8. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice /prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów w „Umowie cywilnoprawnej" lub na podstawie jednorazowego upoważnienia.

9. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

10. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.

11. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej pełnoletniej osobie, niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.

12. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną telefonicznie.

13. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.

14. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło lat 13, na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców.

15. Upoważnienie zawiera zapis: „od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną, cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na osobie dającej upoważnienie”.

 

II.  PROCEDURAdotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora.

2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.

3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.

4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

5. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi.

7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

 

III. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora.

2. Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców /prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.

4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:

   a) podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować                opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.),

   b) zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.

6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.

7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

 

IV. Procedura – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

1. Nauczyciel:

1.1 Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.

1.2 Zapewnia opiekę pozostałym dzieciom poprzez pomoc innych nauczycieli lub woźną oddziałową.

1.3. Powiadamia dyrektora i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.

1.4. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza.

1.5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.

2. Sprowadza fachową pomoc medyczną.

3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik w przypadku wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, ma obowiązek:

1. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący radę rodziców, prokuratora i kuratora oświaty.

2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.

4. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.

5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 

V . Procedura – dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.

2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel- wychowawca , który prowadzi grupę dzieci, do której uczęszcza dziecko przewlekle chore.

3. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy przestrzegać następujących zasad:

   a) zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie                 leku, sposobie i okresie jego dawkowania,

   b) wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia: do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na astmę, 

   c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów,

   d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych opiekunów nauczyciel podaje lek dziecku , i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez                      zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania, dawki, a druga osoba, wyznaczona przez dyrektora nadzoruje w/w czynności: obydwie osoby zobowiązane            są potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów pod sporządzonym rejestrem.

 

VI. Procedura – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola

1. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:

   a) wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,

   b) przestrzega wymogu, aby zabawy organizowane były zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego .

   c) nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.

2. W przypadku organizowania wycieczki autokarowej:

2.1. Spośród nauczycieli zostaje wybrany kierownik wycieczki, którego obowiązkiem jest:

   a) zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnej zgody od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne,           ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych/

   b) sporządzić program i kartę  wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 3 dni przed    planowaną wycieczką,

   c) zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,

   d) powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,

   e) dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

   f) zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kolorowe chustki lub kamizelki odblaskowe,

   g) czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników

   h) w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełna odpowiedzialność za podjęte działania

   i) bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych

   j) nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

2.2. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także wychowawcy grup, których obowiązkiem jest:

   a) znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,

   b) systematycznie sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po   powrocie do przedszkola,

   c) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,

   d) przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy

   e) zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,

   f) przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach

   g) zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce

 

3.1 W przypadku wyjścia na wycieczkę pieszą:

   a) nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wycieczek,

   b) zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe,

   c) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,

   d) idzie zawsze od strony ulicy,

   e) dostosowuje trasę do możliwości dzieci,

   f) systematycznie sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

 

VII. Procedura – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.

2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:

   a) mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje i szkolenia.

   b) znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

   c) umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego

   d) w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Samorządowego Przedszkola Publicznego 

        w  Kaliskach.

 

VIII. Procedury bezpieczeństwa covid-19

1. Procedura organizacji opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaliska od dnia 1 września 2020r. do odwołania

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z opieki w przedszkolach w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

II. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w przedszkolu prowadzonemu przez Gminę Kaliska. 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona

IV. Postanowienia szczegółowe

1. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci w miarę możliwości organizacyjnych pozostających w tych samych pomieszczeniach służących do wypoczynku, spożywania posiłków, zabawy.

2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola (dziecko również powinno przebywać w domu na kwarantannie)

4. Przyjęcia dzieci do grup prowadzone są w ściśle określonych godzinach, które ustala dyrektor.

5. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane z przedszkola przez tę samą, zdrową osobę dorosłą.

6. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.

7. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta obowiązana jest opuścić przedszkole bez zbędnej zwłoki.

8. W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub kilkoro rodziców
w odstępie od siebie co najmniej 2 m.

9. Każdego dnia przy przyjmowaniu dziecka wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola przeprowadza z osobą przyprowadzającą krótki wywiad lub ankietę polegającą na zadaniu następujących pytań:

   a) czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób

   b) czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami chorymi na COVID-19?

   c) czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie mają objawów infekcji lub objawów grypopodobnych?

   d) w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - czy wystąpiło nieuzasadnione innymi czynnikami, obniżenie poziomu funkcjonowania lub inne niepokojące symptomy     w zachowaniu lub samopoczuciu dziecka.

10. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka.

11. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka, którego rodzice/opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę, wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola mierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym w obecności rodzica. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu temperatura jest mierzona również w porze obiadowej, gdy zajdzie taka potrzeba (zgodnie z załącznikiem nr 1).

12. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, jeśli występuje, jeden z następujących warunków

   e) dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C;

   f) pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie;

   g) rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu, o którym mowa w pkt. 13 a) i b).

13. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

14. Dziecko nie może przynosić ze sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek.

15. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi, nauczycielami
i personelem opiekującym się dziećmi.

16. Do kontaktu między oddziałami przedszkolnymi, w sytuacji koniecznej, dyrektor wyznacza pracownika.

17. Sale, w których przebywają dzieci, wietrzone są co najmniej raz na godzinę.

18. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 2 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.

19. Od dnia 1 września br. do odwołania dzieci w przedszkolu nie myją zębów.

20. W przedszkolach prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych i zabawek.

21. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

22. Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem bezpiecznej odległości.

23. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

24. Dzieci pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

25. Zaleca się korzystanie z placu zabaw rotacyjnie, w małych grupach.

26. Harmonogram korzystania z placu zabaw ustala dyrektor, uwzględniając przerwy na sprzętu, zabawek, dezynfekcje urządzeń.

27. Dla pracowników przedszkola zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej
– jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice, a także fartuch z długim rękawem.

28. Należy stosować szczególne środki higieny i bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb oraz dysfunkcji dzieci, sprawując opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka.

1. W przypadku jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

2. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała.

3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.4. Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.

4. Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce, w którym przebywało należy zdezynfekować.

5. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,w których przebywało dziecko z objawami zakażenia.

6. Dyrektor przedszkola informuje burmistrza dzielnicy o podejrzeniu zakażenia u dziecka.

7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie zostają telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci i ich obserwację.

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.

Dyrektor  przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki, jak i dowożeniem/doprowadzaniem dziecka do placówki.

Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

 

2. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kaliska, koronawirusem SARS-COV-2  

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020r.

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia       podejrzenia zakażenia, u pracownika, rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do przedszkola, koronawirusem SARS-COV-a lub w przypadkach kontaktu z osoba zakażoną.

II. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu prowadzonym przez Gminę  Kaliska

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola prowadzonego przez Gminę  Kaliska

 IV. Postanowienia ogólne

1. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Przez niepokojące objawy rozumie się:

 • wysoką temperaturę,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszność i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.

3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.

4. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola.

5. W placówce należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady

- tel. (58)5624011

7. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.

V. Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.

2. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.

   1) Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego uzgodnienia.

   2) Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka uczęszczającego do przedszkola podczas przebywania w placówce

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:

   a) niezwłocznie odsunąć go od pracy,

   b) wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola,

   c) powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040,

   d) powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

2. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:

   a) niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę,

   b) poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,

   c) wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola,

   d) powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040,

   e) powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

3. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane
o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.

6. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki.

7. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 VII. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

   a) każdego pracownika przedszkola, rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie
         w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

   b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

   c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

   a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

   b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia  wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

   c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno- epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 VIII. Postanowienia końcowe

1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor  jest zobowiązany do ścisłej współpracy i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.

2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV ust.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Starogardzie Gdańskim, tel. 585624011, telefon całodobowy- 699 670 418  w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

W przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział Gdańsku – Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy,  tel. (58) 3415547, oraz s Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (58) 6860101 , (58) 686 00 00

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

 

3. Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kaliska   w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola. Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaliska z występującym zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

II. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor ZSP w Kaliskach organizującego pracę   przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kaliska.

III. Postanowienia ogólne.

1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola obowiązane są do dezynfekcji rąk - zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do przedszkola.

2. W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola wprowadza się obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u:

 • wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki,
 • dzieci korzystających z zajęć na terenie przedszkola
  po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów.

3. Pomiaru temperatury u pracownika i dziecka dokonuje się dwukrotnie w ciągu dnia. W przypadku pracownika przed rozpoczęciem pracy oraz po upływie połowy dziennego czasu pracy, w przypadku dziecka przed rozpoczęciem pobytu oraz w porze południowej.

4. Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora ZSP w Kaliskach lub osobę przez niego upoważnioną

5. Pomiaru temperatury należy dokonywać, w miarę możliwości, termometrem bezdotykowym.
W przypadku braku takiego urządzenia, zwykły termometr należy myć i dezynfekować po każdym użyciu.

6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).

7. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub dziecka, osoba dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. Zgłoszenie, o  którym mowa powyżej powinno mieć formę ustną - poprzez zgłoszenie w rozmowie bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

8. W przypadku zbadania u pracownika temperatury powyżej 37,5°C (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu) dyrektor  podejmuje następujące działania:

   a) pracownik, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę zaprzestaje wykonywania pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do wyznaczonego odizolowanego    pomieszczenia;

   b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca pracownikowi kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;

   c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;

   d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora .

9. W przypadku zbadania u dziecka  temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej       podejmuje następujące działania:

   a) dziecko, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi przydzielonego do oddziału przechodzi do wyznaczonego odizolowanego  pomieszczenia;

    b) dyrektor kontaktuje się z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami i informuje ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka;

    c) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola i skonsultować stan zdrowia dziecka z lekarzem;

    d) do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów dziecko przebywa w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub pracownika            obsługi;

    e) o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują dyrektora.

10. Każdy pracownik może ponownie poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

11. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 8 i 9.

12. Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, który podejmuje działania opisane w pkt. 8.

13. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.

IV. Instrukcja pomiaru temperatury - załącznik nr 1 do procedury - Instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym.

V. Zalecenia dla wszystkich pracowników i osób przebywających na terenie przedszkola/szkoły podstawowej.

1. Zobowiązuje się pracowników przedszkola do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.

2. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej - maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długim rękawem - w zależności od wykonywanych zadań.

3. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się pomiarowi temperatury.

4. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie przedszkola maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.

5. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi. Dozowniki z płynami       do dezynfekcji rąk umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci.

6. Instrukcja bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi (maski/rękawice) oraz instrukcja higieny 

   rąk stanowi załącznik nr 2 do procedury,

7. Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:

 • przed rozpoczęciem pracy;
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia (ugotowana, upieczona, usmażona);
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 • po jedzeniu, piciu;

   stosując się do instrukcji i/lub plakatów umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

8. Pracownik stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy łokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas   powitania.

9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

10. Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych.

11. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy leżaczków, krzesła, stoliki oraz        inne powierzchnie i przedmioty często dotykane.

12. Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć i/lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie.

13. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.

14. W przypadku wydawania posiłków z kuchni należy zachować bezpieczny 1,5 metrowy odstęp pomiędzy osobą wydającą i odbierającą. Przy braku

     takiej możliwości, w pomieszczeniu powinna przebywać jednocześnie tylko jedna z tych osób.

15. Dostawcy żywności zobowiązani są złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu sanitarnego.  

16. Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,

     sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.

17. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy myć z zmywarce w temperaturze minimum 60°C z użyciem          detergentu. Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować sztućce jednorazowe.

18. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się

z zachowaniem 1,5 m odległości.

19. Jeśli w przypadku pracowników kuchni nie jest możliwe zapewnienie, w odniesieniu do stanowisk pracy, ww. odległości należy stosować środki ochrony

osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

20. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami sprawującymi opiekę nad dziećmi.

VI. Zalecenia dla nauczycieli i pracowników obsługi przydzielonych do grup przedszkolnych

1. Należy usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.

2. Każde dziecko powinno korzystać ze swoich przyborów do prac plastycznych (kredki, mazaki, pędzle, itp.)

3. Salę, w której przebywają dzieci, należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.

4. Należy dbać o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, np. przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw lub przynajmniej co 2 godziny.

5. Zajęcia i zabawy należy prowadzić w miarę możliwości, z zachowaniem odległości między dziećmi i pracownikami.

6. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z placu zabaw należących do przedszkola/szkoły podstawowej. Zajęcia na placu zabaw należy tak

    organizować, aby dzieci z innych oddziałów (grup) nie kontaktowały się ze sobą.

7. Wyjścia dzieci z poszczególnych grup na plac zabaw planuje się z zachowaniem przerwy przeznaczonej na dezynfekcję elementów dotykowych, sprzętu
    i zabawek.

8. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go wyłączyć z użytkowania i oznaczyć taśmą zabezpieczającą 

   przed używaniem.

9. Nie należy angażować do pracy z dziećmi osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Osoby powyżej 60 roku życia wykonują inne 

  czynności służbowe wskazane przez dyrektora.

10. W miarę możliwości do grup przedszkolnych przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pracownicy obsługi.

- Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Read 6978 times