Plany

Rate this item
(0 votes)

 

ROCZNY PROGRAM PRACY DYDAKTYCZNEJ

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KALISKACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

 

 

Roczny plan pracy dydaktycznej opracowano na podstawie:

 • kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wskazanych przez MEN do wdrożenia w roku szkolnym 2018/2019, odnoszących się do edukacji przedszkolnej, tj.
 • „ 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.”
 • „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.”
 • „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.”

 

 • „wniosków wynikających z ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola do ujęcia w rocznym planie pracy przedszkola:
 • Należy monitorować podstawę programową
 • Nadal realizować programy ogólnopolskie typu CPDP, Bezpieczny Przedszkolak, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Dzień Bezpiecznego Internetu) .
 • Kontynuować i realizować innowacje pedagogiczne 
 • Wzmacniać współpracę z rodzicami poprzez organizację spotkań, uroczystości  oraz indywidualnych kontaktów w miarę potrzeb organizować spotkania  ze specjalistami       ( psycholog, pedagog)
 • rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji w poprzednim roku szkolnym,
 • Statutu Przedszkola,
 • Koncepcji pracy przedszkola,
 • Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

ZADANIA:

 - krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego,

- poznawanie sylwetek sławnych Polaków,

- kształcenie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu

 

Cel: stwarzanie warunków do edukacji matematycznej aby stała się ona skuteczna i przyjazna dziecku.

 

L.p.

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

1.       

Wykorzystywanie w pracy zbiorów bibliografii przedszkolnej i wzbogacanie o nowe pozycje literatury z zakresu edukacji historycznej i informatycznej.

Dyrektor, nauczyciele

cały rok

2.       

Zapoznanie z literatura dotyczącą edukacji historycznej.

nauczyciele

wrzesień 2018

3.       

Wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć patriotycznych i informatycznych.

dyrektor

w miarę potrzeb

4.       

Planowanie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy w celu pobudzania aktywności poznawczych.

nauczyciele

cały rok

5.       

Organizowanie zajęć dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

nauczyciele

Cały rok

6.       

Umieszczenie na stronie internetowej artykułów z zakresu edukacji patriotycznej.

 

N. Osnowska

2 x w roku

7.       

Diagnozowanie umiejętności dzieci.

nauczyciele

Październik 2018

Kwiecień 2019

8.       

Planowanie pracy z dziećmi w oparciu o wyniki diagnozy – indywidualne plany pracy.

nauczyciele

Październik 2018

9.       

Indywidualna praca z dzieckiem zdolnym – wiedza wykraczająca poza umiejętności określone w podstawie programowej

nauczyciele

 

Cały rok

10.   

Udział nauczycieli w szkoleniach w ramach WDN w celu wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie metody i formy wspomagające

rozwój kompetencji informatycznych dzieci przedszkolnych.

nauczyciele

Zgodnie z planem WDN

11.   

Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć.

nauczyciele

Cały rok

12.   

Rozbudzanie zainteresowań technologią komputerową.

nauczyciele

Cały rok

13.   

Współdziałanie przedszkola z rodzicami w zakresie  realizacji zadań edukacji informatycznej.

nauczyciele

Cały rok

14.   

Poznanie różnorodnych programów edukacyjnych dla dzieci i sposobów ich wykorzystania.

nauczyciele

Cały rok

15.   

Poznanie zasad bezpiecznej  pracy komputera poprzez aktywny i bezpośredni kontakt.

nauczyciele

Cały rok

16.   

Urządzenie kącika patriotycznego (godło, flaga, herb miejscowości)

nauczyciele

Cały rok

 

PRACA Z WYCHOWANKIEM

1.       

Wykorzystanie literatury dziecięcej w celu zapoznania i utrwalenia treści dotyczących edukacji historycznej

nauczyciele

Cały rok

2.       

 

,,Kto ty jesteś – Polak Mały” – kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej.

nauczyciele

Cały rok

3.       

Korzystanie podczas zajęć z pomocy dydaktycznych ułatwiających przyswajanie wiedzy historycznej.

nauczyciele

Cały rok

4.       

 Kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie swojej miejscowości.

nauczyciele

Cały rok

5.       

 Przybliżenie dzieciom sylwetek sławnych polaków.

nauczyciele

Cały rok

6.       

„Przedszkolaki w sieci’ -zajęcia dydaktyczne
 kształcące umiejętności zastosowania komputera w nauce i zabawie.

nauczyciele

Cały rok

7.       

Udział w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących.

nauczyciele

Cały rok

8.       

Diagnoza rozwoju dzieci w oparciu o arkusze obserwacyjne.

nauczyciele

Październik 2018

Czerwiec 2019

9.       

Korzystanie z różnorodnych narzędzi pracy i przyrządów do rozwiązywania zadań matematycznych i rozwijania logicznego myślenia dzieci.

             nauczyciele

Cały rok

10.   

Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem i związanych z obsługą urządzeń elektrycznych ( w obecności dorosłych ).

             nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY I INOWACJE PEDAGOGICZNE

    

 

 

Lp.

 

Nazwa projektu, innowacji pedagogicznej

 

Termin realizacji

 

Osoba   odpowiedzialna

 

2. 

 

Innowacja pedagogiczna – „Mali Kociewiacy”

 

Cały rok

   

      K. Dunajska

      E. Kujawska

 

 

3.

 

Innowacja pedagogiczna – „Przedszkolaki poznają nowe smaki”

 

 

Cały rok

 

       N. Szarmach

       S. Gołuńska

 

 

4.

 

 

Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 

 

Cały rok

 

       Lucyna Chwała

 

   5.

 

Projekt edukacyjny „Pocztówkowe przedszkole”

 

Cały rok

 

          N. Szarmach

          N. Osnowska

 

  6.

 

Projekt Smacznie, zdrowo i sportowo”

 

Sierpień-Listopad

   

         C. Schmidt-Plata

         N. Osnowska

         K. Dunajska

         L. Chwała

 

 

  7.

 

Innowacja pedagogiczna „Tropiciele przygód”

 

Cały rok

          

           N. Osnowska

           K. Dunajska

           C. Schmidt-Plata

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I WSPIERANIE RODZINY W WYCHOWYWANIU DZIECI

 

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

Osoba

odpowiedzialna

1.

Pozyskiwanie rodziców do współdziałania:

·         Opracowanie planu współpracy Przedszkola z rodzicami

·         Angażowanie rodziców w życie Przedszkola: wybór zajęć dodatkowych, organizowanie wycieczek, imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości (dekoracje, stroje, poczęstunek dla gości)

·         Systematyczne prowadzenie gazetki informacyjnej dla rodziców oraz kącików grupowych, zamieszczanie w kąciku tekstów piosenek, wierszy, których aktualnie uczą się dzieci;

·         zamieszczanie informacji o uroczystościach, planowanych wycieczkach,

·         pozyskiwanie rodziców na rzecz szukania sponsorów dla przedszkola, wspólne wypracowywanie form

·         pozyskiwania środków pieniężnych dla przedszkola na spotkaniach z przedstawicielami Rady Rodziców,

·         Zaangażowanie do pomocy przy uszyciu kostiumów niezbędnych do organizowanych teatrzyków i inscenizacji oraz pomoc w wykonaniu pacynek,

·         Pomoc w gromadzeniu zbiorów biblioteczki przedszkolnej

       Nauczycielki grup

2.

Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi i spotkaniami grupowymi

·         zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne i zebrania grupowe, wspólne spotkania i zabawy okolicznościowe,

·         · pomoc w organizowaniu uroczystości,

Nauczycielki grup

3.

Pedagogizacja rodziców

·         Zapoznanie rodziców z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

·         Ustalenie z rodzicami sposobu motywowania dzieci,

·         umieszczanie na tablicach informacyjnych ciekawej literatury pedagogicznej,

·         kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci,

·         informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo – dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym,

·         zebrania grupowe poruszające problemy specyficzne dla dzieci w określonym wieku,

·         spotkania z psychologiem, pedagogiem

·         warsztaty dla rodziców w zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci oraz na temat roli współpracy nauczycieli i rodziców w tym zakresie,

Nauczycielki grup

4.

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców

·         pomoc w organizowaniu imprez artystycznych oraz pozyskiwaniu sponsorów,

·         czynny udział podczas wycieczek autokarowych,

Nauczycielki grup

 

                                         

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Forma realizacja

termin

Osoba odpowiedzialna

                 Współpraca ze Szkołą Podstawową

Cały rok szkolny

Dyrektor,

Nauczyciele grup

               Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

ü  zapraszanie pracowników poradni na spotkania z rodzicami dzieci: porady i konsultacje,

ü  porady i konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi wykazującymi zaburzenia zachowania.

ü  badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjny 

Cały rok szkolny

Psycholog,

Dyrektor,

Nauczyciele grup

              Współpraca z Biblioteką Publiczną i Biblioteką Szkolną:

Wycieczka do biblioteki

ü  poznanie pracy bibliotekarza,

ü  poznanie regulaminu korzystania z  biblioteki oraz o zasadach zachowania się

ü  poznanie zbiorów bibliotecznych, 

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy

     Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Radośni”:

ü  wizyta grup przedszkolnych w ŚDS

ü  przedstawienie jasełkowe dla podopiecznych ŚDS

ü  Spartakiada

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy

            Współpraca z Nadleśnictwem w  Kaliska

Cały rok szkolny

Przedstawiciele Nadleśnictwa Kaliska,

Nauczyciele grup

            Współpraca z Gminą Kaliska

Cały rok szkolny

Przedstawiciele Gminy Kaliska

            Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w  Kaliska

Cały rok szkolny

Przedstawiciele

OSP Kaliska,

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Osoba odpowiedzialna

                    

SPRZĄTANIE ŚWIATA”

·         Udział dzieci w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata

 

              wrzesień 2018

Nauczycielki grup

                

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA”

·         Uroczystość  grupowa

 

wrzesień 2018

Nauczycielki grup

 

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

·         Spotkanie z przedstawicielem Policji                                                        – przedszkolak bezpieczny na drodze

 

 wrzesień 2018

Monika Dembicka

       

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

·         Impreza plenerowa w Leśnictwie Cieciorka z udziałem dzieci       

i rodziców.

 

wrzesień 2018

         Koordynator

      Natalia Szarmach

                       

„DZIEŃ CHŁOPAKA”

·         Uroczystość grupowa

 

28 wrzesień 2018

Nauczycielki grup

                 

„DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ”

·         Podziękowania od przedszkolaków dla wychowawców                          i  personelu przedszkola

 

 12 października 2018

Nauczycielki grup

 

„MÓJ ZNACZEK POCZTOWY”

·         Konkurs plastyczny na najpiękniejszy znaczek pocztowy.

 

Październik 2018

Natalia Szarmach 

Natalia Osnowska

 

„ŚWIĘTO NIEPODLEGLOŚCI W PRZEDSZKOLU”

 

·         Uroczystość wewnątrz – przedszkolna

          

11 Listopad 2018

Lucyna Chwała

Ewa Kujawska

                       

„DZIEŃ  PLUSZOWEGO MISIA”

·         Uroczystość grupowa . Gry, zabawy, konkursy, projekcje filmów.

 

listopad 2018

Nauczycielki grup

 

                      „PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”

·         Uroczystość grupowa z udziałem zaproszonych gości.

 

listopad 2018

Celestyna Schmidt-Plata

Lucyna Chwała

 

                              

„ANDRZEJKI”

·         Andrzejkowe wróżby w grupach

30 listopada 2018

Nauczycielki grup

                            

„ BAL ŚPIOCHA”

·         Piżamowe party – uroczystość wewnątrz – przedszkolna

 

Grudzień  2018

 

           Natalia Szarmach         

Karolina Dunajska

 

 

 

„MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU”

·         Uroczystość grupowa.

 

6 grudnia 2018

Nauczycielki  grup

              

„KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH”

·         Uroczystość z udziałem przedszkolaków, rodziców i zaproszonych gości.

 

 grudzień 2018

Koordynator Karolina  Dunajska 

 

„JASEŁKA”

·         Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu grupy „Motylki” dla przedszkolaków i zaproszonych gości

 

 grudzień 2018

Natalia Osnowska

 

 

„ANIELSKIE GRANIE”

·         Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu grupy „Motylki”, występ zespołu „Mali Kociewiacy”,  kiermasz ozdób świątecznych.

 

grudzień 2018

Koordynator Ewa Kujawska

 

         

„BAL PRZEBIERAŃCÓW”

·         Zabawa taneczna z udziałem wszystkich grup przedszkola – zabawy, konkursy

 

 styczeń 2019

Koordynator  Celestyna Schmidt -Plata

       

„DZIEŃ BABCI I DZIADKA”

 

·         Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość wewnątrz grupowa.   

 

 

styczeń  2019

Nauczycielki grup

 

„DZIEŃ DINOZAURA”

·         Uroczystość wewnątrz przedszkolna.

 

26 luty 2019

Sandra Gołuńska

Celestyna Schimdt-Plata

„WALENTYNKI”

·         Uroczystość wewnątrz - grupowa

 

luty 2019

 

 

Nauczycielki grup

 

 

                

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET”

·         Laurki , kwiatki dla wszystkich kobiet w przedszkolu – uroczystość wewnątrz przedszkolną

 

8 marca 2019

Nauczycielki grup

                 

„DZIEŃ WIOSNY”

·         Zapoznanie z ludowymi tradycjami i obrzędami powitania wiosny „Żegnamy zimę – witamy wiosnę”

 

 

21 marca 2019

Koordynator

Lucyna Chwała 

                     

„DZIEŃ ZIEMI”

·         Zielony dzień w przedszkolu. Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej.

·         Teatrzyk o tematyce ekologicznej przedstawiony z okazji „Dnia Ziemi”. Uroczystość wewnątrz przedszkolną.

 

kwiecień 2019

Elżbieta Żmuda -Trzebiatowska

              Sandra Gołuńska

 

„Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT!”

·         przedszkolny  konkurs   plastyczny.

 

marzec 2019

Monika Dembicka

Sandra Gołuńska

 

„DZIEŃ MATKI”

·         kwiatki i życzenia dla MAM - uroczystość grupowa.

 

maj 2019

Nauczycielki grup

                  

„DZIEŃ DZIECKA”

·         Gry, zabawy, konkursy, zawody sportowe.

 

czerwiec 2019

 

 

Koordynator Elżbieta Żmuda-Trzebiatowska

 

 

          

„TRUSKAWKOWY DZIEŃ RODZINY”

·         Uroczystość z udziałem zaproszonych gości

 

 

czerwiec 2019

Koordynator Sandra Gołuńska

Monika Dembicka

 

„POŻEGNANIA  NADSZEDŁ CZAS”

·          Zakończenie roku szkolnego dla najstarszych grup „Krasnali”, „Jeżyków”. Przedstawienie przez dzieci programów artystycznych, pożegnanie    6- latków, wręczenie dzieciom dyplomów i nagród

czerwiec 2019

Elżbieta Żmuda-Trzebiatowska

Ewa Kujawska

Natalia Szarmach

Natalia Osnowska 

                                         

 

Harmonogram spacerów i wycieczek

Tematyka wycieczek

Termin realizacji

Wycieczki związane z realizacją planowej tematyki kompleksowej:

·         Szkoła Podstawowa

·         Biblioteka Gminna

·         Biblioteka Szkolna

·         Środowiskowy Dom Samopomocy

·         Urzędy i zakłady użyteczności publicznej: Straż pożarna,

Ośrodek zdrowia, sklepy,

·         Miejsca pamięci narodowej

 

 

 

               Według miesięcznego planowania pracy nauczycielek

Wycieczki środowiskowe:

·         do parku

·         do lasu,

·         na łąkę,

·         na ogródek warzywny,

·         na sad

 

 

Według miesięcznego planowania pracy nauczycielek i pogody

Wycieczki kulturalne:

·         do kina

·         do Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach

       

               Według miesięcznego planowania pracy w grupach

 

Opracowały:

Celestyna Schmidt-Plata

Natalia Szarmach

Natalia Osnowska

 

Roczny plan pracy dydaktycznej opracowano na podstawie:

 • kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wskazanych przez MEN do wdrożenia w roku szkolnym 2018/2019, odnoszących się do edukacji przedszkolnej, tj.
 • „ 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.”
 • „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.”
 • „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.”

 

 • „wniosków wynikających z ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola do ujęcia w rocznym planie pracy przedszkola:
 • Należy monitorować podstawę programową
 • Nadal realizować programy ogólnopolskie typu CPDP, Bezpieczny Przedszkolak, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Dzień Bezpiecznego Internetu) .
 • Kontynuować i realizować innowacje pedagogiczne 
 • Wzmacniać współpracę z rodzicami poprzez organizację spotkań, uroczystości  oraz indywidualnych kontaktów w miarę potrzeb organizować spotkania  ze specjalistami       ( psycholog, pedagog)
 • rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji w poprzednim roku szkolnym,
 • Statutu Przedszkola,
 • Koncepcji pracy przedszkola,
 • Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

ZADANIA:

 - krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego,

- poznawanie sylwetek sławnych Polaków,

- kształcenie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu

 

Cel: stwarzanie warunków do edukacji matematycznej aby stała się ona skuteczna i przyjazna dziecku.

 

L.p.

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

1.       

Wykorzystywanie w pracy zbiorów bibliografii przedszkolnej i wzbogacanie o nowe pozycje literatury z zakresu edukacji historycznej i informatycznej.

Dyrektor, nauczyciele

cały rok

2.       

Zapoznanie z literatura dotyczącą edukacji historycznej.

nauczyciele

wrzesień 2018

3.       

Wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć patriotycznych i informatycznych.

dyrektor

w miarę potrzeb

4.       

Planowanie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy w celu pobudzania aktywności poznawczych.

nauczyciele

cały rok

5.       

Organizowanie zajęć dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

nauczyciele

Cały rok

6.       

Umieszczenie na stronie internetowej artykułów z zakresu edukacji patriotycznej.

 

N. Osnowska

2 x w roku

7.       

Diagnozowanie umiejętności dzieci.

nauczyciele

Październik 2018

Kwiecień 2019

8.       

Planowanie pracy z dziećmi w oparciu o wyniki diagnozy – indywidualne plany pracy.

nauczyciele

Październik 2018

9.       

Indywidualna praca z dzieckiem zdolnym – wiedza wykraczająca poza umiejętności określone w podstawie programowej

nauczyciele

 

Cały rok

10.   

Udział nauczycieli w szkoleniach w ramach WDN w celu wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie metody i formy wspomagające

rozwój kompetencji informatycznych dzieci przedszkolnych.

nauczyciele

Zgodnie z planem WDN

11.   

Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć.

nauczyciele

Cały rok

12.   

Rozbudzanie zainteresowań technologią komputerową.

nauczyciele

Cały rok

13.   

Współdziałanie przedszkola z rodzicami w zakresie  realizacji zadań edukacji informatycznej.

nauczyciele

Cały rok

14.   

Poznanie różnorodnych programów edukacyjnych dla dzieci i sposobów ich wykorzystania.

nauczyciele

Cały rok

15.   

Poznanie zasad bezpiecznej  pracy komputera poprzez aktywny i bezpośredni kontakt.

nauczyciele

Cały rok

16.   

Urządzenie kącika patriotycznego (godło, flaga, herb miejscowości)

nauczyciele

Cały rok

 

PRACA Z WYCHOWANKIEM

1.       

Wykorzystanie literatury dziecięcej w celu zapoznania i utrwalenia treści dotyczących edukacji historycznej

nauczyciele

Cały rok

2.       

 

,,Kto ty jesteś – Polak Mały” – kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej.

nauczyciele

Cały rok

3.       

Korzystanie podczas zajęć z pomocy dydaktycznych ułatwiających przyswajanie wiedzy historycznej.

nauczyciele

Cały rok

4.       

 Kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie swojej miejscowości.

nauczyciele

Cały rok

5.       

 Przybliżenie dzieciom sylwetek sławnych polaków.

nauczyciele

Cały rok

6.       

„Przedszkolaki w sieci’ -zajęcia dydaktyczne
 kształcące umiejętności zastosowania komputera w nauce i zabawie.

nauczyciele

Cały rok

7.       

Udział w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących.

nauczyciele

Cały rok

8.       

Diagnoza rozwoju dzieci w oparciu o arkusze obserwacyjne.

nauczyciele

Październik 2018

Czerwiec 2019

9.       

Korzystanie z różnorodnych narzędzi pracy i przyrządów do rozwiązywania zadań matematycznych i rozwijania logicznego myślenia dzieci.

             nauczyciele

Cały rok

10.   

Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem i związanych z obsługą urządzeń elektrycznych ( w obecności dorosłych ).

             nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY I INOWACJE PEDAGOGICZNE

    

 

 

Lp.

 

Nazwa projektu, innowacji pedagogicznej

 

Termin realizacji

 

Osoba   odpowiedzialna

 

2. 

 

Innowacja pedagogiczna – „Mali Kociewiacy”

 

Cały rok

   

      K. Dunajska

      E. Kujawska

 

 

3.

 

Innowacja pedagogiczna – „Przedszkolaki poznają nowe smaki”

 

 

Cały rok

 

       N. Szarmach

       S. Gołuńska

 

 

4.

 

 

Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 

 

Cały rok

 

       Lucyna Chwała

 

   5.

 

Projekt edukacyjny „Pocztówkowe przedszkole”

 

Cały rok

 

          N. Szarmach

          N. Osnowska

 

  6.

 

Projekt Smacznie, zdrowo i sportowo”

 

Sierpień-Listopad

   

         C. Schmidt-Plata

         N. Osnowska

         K. Dunajska

         L. Chwała

 

 

  7.

 

Innowacja pedagogiczna „Tropiciele przygód”

 

Cały rok

          

           N. Osnowska

           K. Dunajska

           C. Schmidt-Plata

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I WSPIERANIE RODZINY W WYCHOWYWANIU DZIECI

 

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

Osoba

odpowiedzialna

1.

Pozyskiwanie rodziców do współdziałania:

·         Opracowanie planu współpracy Przedszkola z rodzicami

·         Angażowanie rodziców w życie Przedszkola: wybór zajęć dodatkowych, organizowanie wycieczek, imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości (dekoracje, stroje, poczęstunek dla gości)

·         Systematyczne prowadzenie gazetki informacyjnej dla rodziców oraz kącików grupowych, zamieszczanie w kąciku tekstów piosenek, wierszy, których aktualnie uczą się dzieci;

·         zamieszczanie informacji o uroczystościach, planowanych wycieczkach,

·         pozyskiwanie rodziców na rzecz szukania sponsorów dla przedszkola, wspólne wypracowywanie form

·         pozyskiwania środków pieniężnych dla przedszkola na spotkaniach z przedstawicielami Rady Rodziców,

·         Zaangażowanie do pomocy przy uszyciu kostiumów niezbędnych do organizowanych teatrzyków i inscenizacji oraz pomoc w wykonaniu pacynek,

·         Pomoc w gromadzeniu zbiorów biblioteczki przedszkolnej

       Nauczycielki grup

2.

Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi i spotkaniami grupowymi

·         zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne i zebrania grupowe, wspólne spotkania i zabawy okolicznościowe,

·         · pomoc w organizowaniu uroczystości,

Nauczycielki grup

3.

Pedagogizacja rodziców

·         Zapoznanie rodziców z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

·         Ustalenie z rodzicami sposobu motywowania dzieci,

·         umieszczanie na tablicach informacyjnych ciekawej literatury pedagogicznej,

·         kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci,

·         informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo – dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym,

·         zebrania grupowe poruszające problemy specyficzne dla dzieci w określonym wieku,

·         spotkania z psychologiem, pedagogiem

·         warsztaty dla rodziców w zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci oraz na temat roli współpracy nauczycieli i rodziców w tym zakresie,

Nauczycielki grup

4.

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców

·         pomoc w organizowaniu imprez artystycznych oraz pozyskiwaniu sponsorów,

·         czynny udział podczas wycieczek autokarowych,

Nauczycielki grup

 

                                         

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Forma realizacja

termin

Osoba odpowiedzialna

                 Współpraca ze Szkołą Podstawową

Cały rok szkolny

Dyrektor,

Nauczyciele grup

               Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

ü  zapraszanie pracowników poradni na spotkania z rodzicami dzieci: porady i konsultacje,

ü  porady i konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi wykazującymi zaburzenia zachowania.

ü  badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjny 

Cały rok szkolny

Psycholog,

Dyrektor,

Nauczyciele grup

              Współpraca z Biblioteką Publiczną i Biblioteką Szkolną:

Wycieczka do biblioteki

ü  poznanie pracy bibliotekarza,

ü  poznanie regulaminu korzystania z  biblioteki oraz o zasadach zachowania się

ü  poznanie zbiorów bibliotecznych, 

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy

     Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Radośni”:

ü  wizyta grup przedszkolnych w ŚDS

ü  przedstawienie jasełkowe dla podopiecznych ŚDS

ü  Spartakiada

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy

            Współpraca z Nadleśnictwem w  Kaliska

Cały rok szkolny

Przedstawiciele Nadleśnictwa Kaliska,

Nauczyciele grup

            Współpraca z Gminą Kaliska

Cały rok szkolny

Przedstawiciele Gminy Kaliska

            Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w  Kaliska

Cały rok szkolny

Przedstawiciele

OSP Kaliska,

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Osoba odpowiedzialna

                    

SPRZĄTANIE ŚWIATA”

·         Udział dzieci w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata

 

              wrzesień 2018

Nauczycielki grup

                

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA”

·         Uroczystość  grupowa

 

wrzesień 2018

Nauczycielki grup

 

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

·         Spotkanie z przedstawicielem Policji                                                        – przedszkolak bezpieczny na drodze

 

 wrzesień 2018

Monika Dembicka

       

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

·         Impreza plenerowa w Leśnictwie Cieciorka z udziałem dzieci       

i rodziców.

 

wrzesień 2018

         Koordynator

      Natalia Szarmach

                       

„DZIEŃ CHŁOPAKA”

·         Uroczystość grupowa

 

28 wrzesień 2018

Nauczycielki grup

                 

„DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ”

·         Podziękowania od przedszkolaków dla wychowawców                          i  personelu przedszkola

 

 12 października 2018

Nauczycielki grup

 

„MÓJ ZNACZEK POCZTOWY”

·         Konkurs plastyczny na najpiękniejszy znaczek pocztowy.

 

Październik 2018

Natalia Szarmach 

Natalia Osnowska

 

„ŚWIĘTO NIEPODLEGLOŚCI W PRZEDSZKOLU”

 

·         Uroczystość wewnątrz – przedszkolna

          

11 Listopad 2018

Lucyna Chwała

Ewa Kujawska

                       

„DZIEŃ  PLUSZOWEGO MISIA”

·         Uroczystość grupowa . Gry, zabawy, konkursy, projekcje filmów.

 

listopad 2018

Nauczycielki grup

 

                      „PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”

·         Uroczystość grupowa z udziałem zaproszonych gości.

 

listopad 2018

Celestyna Schmidt-Plata

Lucyna Chwała

 

                              

„ANDRZEJKI”

·         Andrzejkowe wróżby w grupach

30 listopada 2018

Nauczycielki grup

                            

„ BAL ŚPIOCHA”

·         Piżamowe party – uroczystość wewnątrz – przedszkolna

 

Grudzień  2018

 

           Natalia Szarmach         

Karolina Dunajska

 

 

 

„MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU”

·         Uroczystość grupowa.

 

6 grudnia 2018

Nauczycielki  grup

              

„KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH”

·         Uroczystość z udziałem przedszkolaków, rodziców i zaproszonych gości.

 

 grudzień 2018

Koordynator Karolina  Dunajska 

 

„JASEŁKA”

·         Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu grupy „Motylki” dla przedszkolaków i zaproszonych gości

 

 grudzień 2018

Natalia Osnowska

 

 

„ANIELSKIE GRANIE”

·         Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu grupy „Motylki”, występ zespołu „Mali Kociewiacy”,  kiermasz ozdób świątecznych.

 

grudzień 2018

Koordynator Ewa Kujawska

 

         

„BAL PRZEBIERAŃCÓW”

·         Zabawa taneczna z udziałem wszystkich grup przedszkola – zabawy, konkursy

 

 styczeń 2019

Koordynator  Celestyna Schmidt -Plata

       

„DZIEŃ BABCI I DZIADKA”

 

·         Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość wewnątrz grupowa.   

 

 

styczeń  2019

Nauczycielki grup

 

„DZIEŃ DINOZAURA”

·         Uroczystość wewnątrz przedszkolna.

 

26 luty 2019

Sandra Gołuńska

Celestyna Schimdt-Plata

„WALENTYNKI”

·         Uroczystość wewnątrz - grupowa

 

luty 2019

 

 

Nauczycielki grup

 

 

                

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET”

·         Laurki , kwiatki dla wszystkich kobiet w przedszkolu – uroczystość wewnątrz przedszkolną

 

8 marca 2019

Nauczycielki grup

                 

„DZIEŃ WIOSNY”

·         Zapoznanie z ludowymi tradycjami i obrzędami powitania wiosny „Żegnamy zimę – witamy wiosnę”

 

 

21 marca 2019

Koordynator

Lucyna Chwała 

                     

„DZIEŃ ZIEMI”

·         Zielony dzień w przedszkolu. Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej.

·         Teatrzyk o tematyce ekologicznej przedstawiony z okazji „Dnia Ziemi”. Uroczystość wewnątrz przedszkolną.

 

kwiecień 2019

Elżbieta Żmuda -Trzebiatowska

              Sandra Gołuńska

 

„Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT!”

·         przedszkolny  konkurs   plastyczny.

 

marzec 2019

Monika Dembicka

Sandra Gołuńska

 

„DZIEŃ MATKI”

·         kwiatki i życzenia dla MAM - uroczystość grupowa.

 

maj 2019

Nauczycielki grup

                  

„DZIEŃ DZIECKA”

·         Gry, zabawy, konkursy, zawody sportowe.

 

czerwiec 2019

 

 

Koordynator Elżbieta Żmuda-Trzebiatowska

 

 

          

„TRUSKAWKOWY DZIEŃ RODZINY”

·         Uroczystość z udziałem zaproszonych gości

 

 

czerwiec 2019

Koordynator Sandra Gołuńska

Monika Dembicka

 

„POŻEGNANIA  NADSZEDŁ CZAS”

·          Zakończenie roku szkolnego dla najstarszych grup „Krasnali”, „Jeżyków”. Przedstawienie przez dzieci programów artystycznych, pożegnanie    6- latków, wręczenie dzieciom dyplomów i nagród

czerwiec 2019

Elżbieta Żmuda-Trzebiatowska

Ewa Kujawska

Natalia Szarmach

Natalia Osnowska 

                                         

 

Harmonogram spacerów i wycieczek

Tematyka wycieczek

Termin realizacji

Wycieczki związane z realizacją planowej tematyki kompleksowej:

·         Szkoła Podstawowa

·         Biblioteka Gminna

·         Biblioteka Szkolna

·         Środowiskowy Dom Samopomocy

·         Urzędy i zakłady użyteczności publicznej: Straż pożarna,

Ośrodek zdrowia, sklepy,

·         Miejsca pamięci narodowej

 

 

 

               Według miesięcznego planowania pracy nauczycielek

Wycieczki środowiskowe:

·         do parku

·         do lasu,

·         na łąkę,

·         na ogródek warzywny,

·         na sad

 

 

Według miesięcznego planowania pracy nauczycielek i pogody

Wycieczki kulturalne:

·         do kina

·         do Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach

       

               Według miesięcznego planowania pracy w grupach

 

Opracowały:

Celestyna Schmidt-Plata

Natalia Szarmach

Natalia Osnowska

Read 3325 times