Plany

Rate this item
(0 votes)

 

ROCZNY PROGRAM PRACY

 DYDAKTYCZNO-PROFILAKTYCZNEJ

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W KALISKACH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 

Roczny plan pracy dydaktycznej opracowano na podstawie:

 • kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wskazanych przez MEN do wdrożenia w roku szkolnym 2020/2021, odnoszących się do edukacji przedszkolnej, tj.
 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

.

 • „wniosków wynikających z ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola do ujęcia w rocznym planie pracy przedszkola:
 • Kontynuować w miarę możliwości współpracę z rodzicami poprzez organizację zajęć otwartych, spotkań, akcji i uroczystości zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu.
 • Rozwijać zainteresowania dzieci zgodnie z ich potrzebami.
 • Kontynuować i realizować innowacje pedagogiczne prowadzone w przedszkolu.
 • Kontynuować działania związane z promocją przedszkola poprzez udział dzieci w konkursach i uroczystościach na terenie przedszkola oraz propozycjach zewnętrznych.
 • Zachęcać nauczycieli do doskonalenia zgodnie z potrzebami placówki i doskonalić swój warsztat pracy.
 • rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji w poprzednim roku szkolnym,
 • Statutu Przedszkola,
 • Koncepcji pracy przedszkola,
 • Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

ZADANIA:

 - Wychowanie do wartości.

- Stwarzanie warunków do edukacji matematycznej, rozwijająca kreatywność.

-  Kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 

L.p.

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

1.      

Wykorzystywanie w pracy zbiorów bibliografii przedszkolnej i wzbogacanie o nowe pozycje literatury z zakresu edukacji przyrodniczej i matematycznej.

Dyrektor, nauczyciele

cały rok

2.      

Zapoznanie z literatura dotyczącą edukacji przyrodniczej i matematycznej.

nauczyciele

Wrzesień 2020

3.      

Wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć przyrodniczych i matematycznych.

dyrektor

w miarę potrzeb

4.      

Planowanie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy w celu pobudzania aktywności poznawczych.

nauczyciele

cały rok

5.      

Organizowanie zajęć dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

Nauczyciele, pedagog

Cały rok

6.      

Umieszczenie na stronie internetowej artykułów z zakresu edukacji patriotycznej i matematycznej.

B. Krużycka

2 x w roku

7.      

Organizowanie zajęć w oparciu o „Kodowanie na dywanie”

nauczyciele

Cały rok

8.      

Diagnozowanie umiejętności dzieci.

nauczyciele

Październik 2020

Czerwiec 2021

9.      

Planowanie pracy z dziećmi w oparciu o wyniki diagnozy – indywidualne plany pracy.

nauczyciele

Październik.2020

10.   

Indywidualna praca z dzieckiem zdolnym – wiedza wykraczająca poza umiejętności określone w podstawie programowej

nauczyciele

Cały rok

11.   

Udział nauczycieli w szkoleniach w ramach WDN w celu wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie metody i formy wspomagające

rozwój kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych.

nauczyciele

Zgodnie z planem WDN

12.   

Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć.

nauczyciele

Cały rok

13.   

Opracowywanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem elementów kodowania oraz metody Gruszczyk –Kolczyńskiej

nauczyciele

Cały rok

14.   

Współdziałanie przedszkola z rodzicami w zakresie  realizacji zadań edukacji przyrodniczej, patriotycznej i matematycznej.

nauczyciele

Cały rok

15.   

Poznanie różnorodnych programów edukacyjnych dla dzieci i sposobów ich wykorzystania.

nauczyciele

Cały rok

16.   

Stwarzanie sytuacji do układania zadań matematycznych do rozwiązywania ich w dostępny dla dzieci sposób.

nauczyciele

Cały rok

17.   

Wykorzystywanie rozmaitych narzędzi i przyrządów w trakcie ćwiczeń z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej w celu uatrakcyjnienia zajęć.

nauczyciela

Cały rok

18.   

Urządzenie kącika matematycznego, przyrodniczego i patriotycznego.

nauczyciele

Cały rok

19.   

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

 • utworzenie zamkniętej grupy  na portalu społecznościowym „Facebook”
 • wymieniania informacji między nauczycielem a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • przesyłanie zadań/propozycji zabaw jako posty na Facebooku
 • publikowanie aktualnych wydarzeń z życia grupy.

 

 

 

nauczyciele

Cały rok

20.   

Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość.

nauczyciele

Wrzesień 2020

21.   

Uczestnictwo nauczycieli w grupie: „Kodowanie na dywanie” celem zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych w zakresie programowania i kodowania

Chętni nauczyciele

Cały rok

 

 

PRACA Z WYCHOWANKIEM

1.      

Wykorzystanie literatury dziecięcej oraz pomocy dydaktycznych w celu zapoznania i utrwalenia treści dotyczących edukacji historycznej.

nauczyciele

Cały rok

2.      

 

,,Mały patriota” – kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej.

nauczyciele

Cały rok

3.      

Kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie swojej miejscowości.

nauczyciele

Cały rok

4.      

„Dzień bezpiecznego Internetu”- inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promować bezpieczeństwo informatycznego

nauczyciele

Cały rok

5.      

„Kreatywny przedszkolak” - wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań z zakresu edukacji matematycznej, z wykorzystaniem „Pudła inspiracji”

nauczyciele

Cały rok

6.      

Stwarzanie możliwości prezentacji posiadanych przez dzieci umiejętności i zdolności poprzez udział w konkursach z różnych obszarów tematycznych.

nauczyciele

Cały rok

7.      

Udział w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących.

nauczyciele

Cały rok

8.      

Uczestnictwo w zabawach ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.

nauczyciele

Cały rok

9.      

Diagnoza rozwoju dzieci w oparciu o arkusze obserwacyjne.

nauczyciele

Październik 2020

Czerwiec 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem przedszkola jest wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci oraz rodziców. Mając na względzie potrzeby rozwojowe dzieci, nauczyciele realizują innowacje i projekty, a także biorą udział w różnego rodzaju akcjach. Dodatkowo w przedszkolu na co dzień realizowanych jest wiele uroczystości grupowych. Ze względu reżim sanitarny spowodowany COVID-19 oferta współpracy  rodzicami oraz środowiskiem lokalnym w bieżącym roku szkolnym została ograniczona.

 

PROJEKTY I INNOWACJE PEDAGOGICZNE

    

 

 

Lp.

 

Nazwa projektu, innowacji pedagogicznej

 

Termin realizacji

 

Osoba   odpowiedzialna

 

1. 

 

Innowacja pedagogiczna – „Mali Kociewiacy”

 

Cały rok

 

S. Gołuńska

E. Kujawska

 

 

2.

Projekt edukacyjny –

„Polska- Moja Ojczyzna”

 

Październik 2020-Maj 2021

B. Krużycka

N. Szarmach

 

3.

Projekt edukacji matematycznej

 „Kolorowa matematyka”

 

Październik 2020-Maj 2021

B. Krużycka

N. Szarmach

 

4.

 

Innowacja „Świat pisma-

odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak”.

 

Październik 2020-maj 2021

 

C. Schmidt-Plata

L. Chwała

 

5.

 

Projekt edukacyjny „Kolorowy świat”.

 

Październik-Maj

 

C. Schmidt-Plata

 

6.

 

Innowacja pedagogiczna „Tropiciele przygód”.

 

Cały rok

 

C. Schmidt-Plata

 

7.

Innowacja pedagogiczna

 „Ogólnopolski Program Kraina Muzyki”

 

 

Październik 2020-maj2021

 

L. Chwała

8.

Projekt edukacyjny

 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

        

Cały rok

E. Kujawska

 

 

 

 

PLAN ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO W  SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KALISKACH

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2020/2021

-  Zaplanowanie zadań  zespołu przeznaczonych do realizacji w roku przedszkolnym 2020/2021, opracowanie Planu Pracy Zespołu Przedmiotowego w roku przedszkolnym 2020/2021, realizacja zatwierdzonych zadań w procesie edukacyjnym.

-  Aktualizacja i omówienie wybranych do realizacji programów nauczania.

-  Aktualizacja i omówienie wybranych do realizacji kart pracy.

- Dzielenie  się  doświadczeniem, poszukiwanie  nowatorskich  rozwiązań.

- Współudział  w  opracowywaniu  planów  przedszkolnych, programów edukacyjnych, ewaluacji wewnętrznej, organizowaniu  imprez  przedszkolnych  lub  środowiskowych;

-  Sprawy  bieżące - omawianie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych.

cały  rok

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

wg harmonogramu Imprez i uroczystości przedszkolnych

 

 

 

Członkowie zespołu

 

nauczyciele

Analiza potrzeb szkoły w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- Uczestnictwo  w  różnych  formach  doskonalenia  zawodowego.

- Udział  warsztatach szkoleniach.

- Udział  w  szkoleniowych posiedzeniach RP.

- Samokształcenie.

- Współpraca z Poradnią PP, objęcie pomocą psych.-pedagog., logopedyczną  uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

cały  rok

 

wg  potrzeb

wg planu pracy RP

wg potrzeb

 

Podnoszenie  poziomu  kształcenia  poprzez  badanie  i  analizę  wyników  nauczania.

- Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dzieci 6 letnich

- Przeprowadzenie obserwacji dzieci 3-5 letnich

 

Październik 2020

Kwiecień 2021

Nauczyciele grup

Kierunki  pracy

z  wychowankiem:

rozwijanie  zainteresowań dzieci.

 

- Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, indywidualizowanie procesu nauczania.

- Przygotowywanie  uczniów  do  udziału  w    konkursach  przedszkolnych.

- Organizacja  wycieczek w celu poznania naszej miejscowości.

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Współpraca z biblioteką szkolną i publiczną. Zorganizowanie konkursu recytatorskiego ULUBIONE WIERSZE DZIECI”.

-  Kultywowanie  tradycji  narodowych  poprzez  udział  w uroczystościach przedszkolnych  związanych  ze  świętami  państwowymi.

 

 

 

 

Cały rok

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Plata

 

 

Praca z dzieckiem słabym.

- Dobór metod i form pracy do indywidualnych możliwości dzieci. Przygotowanie pomocy do pracy z dzieckiem słabym.

- Opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych dla wychowanków zgodnie z zaleceniami PPP.

 

 

Na bieżąco

 

nauczyciele

Praca z uczniem zdolnym.

Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych możliwości dzieci.

-  motywowanie dzieci do rozwijania własnych zdolności i umiejętności.

 

Na bieżąco

 

nauczyciela

Kształtowanie patriotyzmu lokalnego, uwrażliwianie na kulturę i sztukę regionu

- Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego poprzez prowadzenie zajęć dotyczących regionu Kociewie.

- Organizacja  wycieczki na terenie Gminy Kaliska

- Organizacja konkursu plastycznego „KALISKA MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

 

Nauczyciela

 

 

 

 

N. Szarmach, B. Krużycka

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

- Gromadzenie pomocy dydaktycznych.

- Organizacja konkursów wewnątrzprzedszkolnych.

- Dbanie o wystrój sal i przedszkola.                        

 

 

Na bieżąco

Nauczyciele

M. Dembicka, K. Paubicka

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I WSPIERANIE RODZINY W WYCHOWYWANIU DZIECI

 

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

Osoba

odpowiedzialna

1.

Pozyskiwanie rodziców do współdziałania:

·       Opracowanie planu współpracy Przedszkola z rodzicami

·       Angażowanie rodziców w życie Przedszkola z uwzględnieniem reżimu sanitarnego

·       Systematyczne prowadzenie gazetki informacyjnej dla rodziców oraz kącików grupowych, zamieszczanie tekstów piosenek, wierszy, których aktualnie uczą się dzieci w postaci postów na Facebooku

·       pozyskiwania środków pieniężnych dla przedszkola na spotkaniach z przedstawicielami Rady Rodziców,

·       Zaangażowanie do pomocy przy uszyciu kostiumów niezbędnych do organizowanych teatrzyków i inscenizacji

       Nauczycielki grup

2.

Zainteresowanie rodziców uroczystościami wewnątrzgrupowymi i wydarzeniami z życia grupy,

·       pomoc w organizowaniu uroczystości,

 

Nauczycielki grup

3.

Pedagogizacja rodziców

·       Zapoznanie rodziców z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

·       Ustalenie z rodzicami sposobu motywowania dzieci, proponowanie  na tablicach informacyjnych i portalu społecznościowym ciekawej literatury pedagogicznej,

·       informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo – dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym,

·       organizowanie indywidualnych spotkań dotyczących bieżących problemów dla dzieci z psychologiem i pedagogiem

Nauczycielki grup

4.

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców

·       pomoc w organizowaniu wewnątrzgrupowych uroczystości

Nauczycielki grup

 

                                         

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Forma realizacja

termin

Osoba odpowiedzialna

                 Współpraca ze Szkołą Podstawową

Cały rok szkolny

Dyrektor,

Nauczyciele grup

               Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

ü    zapraszanie pracowników poradni na spotkania z rodzicami dzieci: porady i konsultacje,

ü  porady i konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi wykazującymi zaburzenia zachowania.

ü  badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjny

Cały rok szkolny

Psycholog,

Dyrektor,

Nauczyciele grup

              Współpraca z Biblioteką Publiczną i Biblioteką Szkolną:

             Wycieczka do biblioteki

ü    poznanie pracy bibliotekarza,

ü    poznanie regulaminu korzystania z biblioteki oraz o zasadach zachowania się

ü    poznanie zbiorów bibliotecznych,

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy

     Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Radośni”:

ü    wizyta grup przedszkolnych w ŚDS

ü   

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy

            Współpraca z Nadleśnictwem w Kaliska

Cały rok szkolny

Przedstawiciele Nadleśnictwa Kaliska,

Nauczyciele grup

            Współpraca z Gminą Kaliska

Cały rok szkolny

Przedstawiciele Gminy Kaliska

            Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w  Kaliska

 

 

 

Cały rok szkolny

Przedstawiciele

OSP Kaliska,

Nauczyciele grup

            Współpraca z Policją w Kaliskach

Cały rok szkolny

Przedstawiciele Policji w Kaliskach,

Nauczyciele grup

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Osoba odpowiedzialna

„DZIEŃ KROPKI”

Gry i zabawy w grupie

15 września 2020

Nauczycielki grup

„SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Spacer w okolicy przedszkola, zbieranie śmieci

 

18 września 2020

Nauczycielki grup

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA”

Uroczystość  grupowa

  21 września 2020

Nauczycielki grup

„DZIEŃ CHŁOPAKA”

·       Gry i zabawy w grupie

30 września 2020

 

Nauczycielki grup

„DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA”

Prezentacja multimedialna

 

12 października 2020

Pedagog

                     „DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ”

·       Podziękowania od przedszkolaków dla wychowawców                          i  personelu przedszkola

 

 14 października 2020

Nauczycielki grup

„DZIEŃ DYNI”

Gry i zabawy w grupie

30 października 2020

Nauczycielki grup

„JESIENNE CYFERKI”

Konkurs plastyczny

Listopad 2020

Beata Krużycka

Natalia Szarmach

 

„DZIEŃ JEŻA”

Gry i zabawy w grupie

 

10 Listopada 2020

Nauczycielki grup

 

                      „PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”

·       Uroczystość grupowa

 

Listopad 2020

Karolina Paubicka

Monika Dembicka

„MIKOŁAJKI”

 •  

6 grudnia 2020

Nauczycielki  grup

„WIGILIA”

Spotkanie opłatkowe i śpiewanie kolęd

 Grudzień 2020

Nauczycielki  grup

         

„BAL PRZEBIERAŃCÓW”

·       Wewnątrzgrupowa zabawa taneczna

 

Styczeń 2020

Nauczycielki grup

       

„DZIEŃ BABCI I DZIADKA”

 

·       Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość wewnątrz grupowa.   

 

 

Styczeń 2020

Nauczycielki grup

„DZIEŃ NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO”

·       Zabawy w grupie lub prezentacja multimedialna

27 lutego 2021

Nauczycielki grup

 

                

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET”

·       Laurki , kwiatki dla wszystkich kobiet w przedszkolu

8 marca 2021

Nauczycielki grup

„W KRAINIE EMOCJI”

 Wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie inteligencji społecznej, moralnej i emocjonalnej. Zajęcia w grupach.

Marzec 2021

Pedagog, psycholog

                 

„PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY”

·       Zapoznanie z ludowymi tradycjami i obrzędami powitania wiosny – wycieczka piesza do Straży Pożarnej

 

 

21 marca 2021

 Nauczycielki grup

„MOZAIKOWA PISANKA”

Konkurs plastyczny

Marzec 2021

Beata Krużycka

Natalia Szarmach

„ DZIEŃ ZIEMI”

·       Sadzenie drzew w pobliżu przedszkola jako symbol dbania o Naszą Planetę

22 kwietnia 2021

Lucyna Chwała

Celestyna Schmidt-Plata

„ULUBIONE WIERSZE DZIECI”

Konkurs recytatorski

23 Kwietnia 2021

Celestyna Schmidt -Plata

 

„KALISKA MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Patriotyczny konkurs plastyczny

           Maja 2021

 

Natalia Szarmach

Beata Krużycka

 

 

 

„DZIEŃ KOSMOSU”

Zabawy wewnątrzgrupowe/ prezentacja multimedialna

 

21 Maja 2021

Nauczycielki grup

 

„DZIEŃ MATKI”

 Życzenia dla Mam - uroczystość grupowa

26 Maja 2021

Nauczycielki grup

                  

„DZIEŃ DZIECKA”

Gry, zabawy, konkursy, zawody sportowe wewnątrzgrupowe

 

 

1 Czerwca 2021

 

Nauczycielki grup

 

„POŻEGNANIA  NADSZEDŁ CZAS”

 Zakończenie roku szkolnego dla najstarszych grup „Krasnali”, „Jeżyków”. Przedstawienie przez dzieci programów artystycznych, pożegnanie    6- latków, wręczenie dzieciom dyplomów i nagród

Czerwiec 2021

Lucyna Chwała

Beata Krużycka

 

Uwaga! Przebieg uroczystości zależny od aktualnej sytuacji związanej z pandemią. W przypadku kształcenia na odległość – przygotować materiały multimedialne związane z danym świętem.

 

Opracowały:

 

Lucyna Chwała

Monika Dembicka

Celestyna Schmidt-Plata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2020/2021

-  Zaplanowanie zadań  zespołu przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym 2020/2021, opracowanie Planu Pracy Zespołu Przedmiotowego w roku szkolnym 2020/2021, realizacja zatwierdzonych zadań w procesie edukacyjnym.

-  Aktualizacja i omówienie wybranych do realizacji programów nauczania.

-  Aktualizacja i omówienie wybranych do realizacji podręczników.

- Dzielenie  się  doświadczeniem, poszukiwanie  nowatorskich  rozwiązań.

- Współudział  w  opracowywaniu  planów  przedszkolnych, programów edukacyjnych, ewaluacji wewnętrznej, organizowaniu  imprez  szkolnych  lub  środowiskowych;

-  Sprawy  bieżące - omawianie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych.

cały  rok

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

wg harmonogramu Imprez i uroczystości przedszkolnych

 

 

 

Członkowie zespołu

 

nauczyciele

Analiza potrzeb szkoły w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- Uczestnictwo  w  różnych  formach  doskonalenia  zawodowego.

- Udział  warsztatach szkoleniach.

- Udział  w  szkoleniowych posiedzeniach RP.

- Samokształcenie.

- Współpraca z Poradnią PP, objęcie pomocą psych.-pedagog., logopedyczną  uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

cały  rok

 

wg  potrzeb

wg planu pracy RP

wg potrzeb

 

Podnoszenie  poziomu  kształcenia  poprzez  badanie  i  analizę  wyników  nauczania.

- Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dzieci 6 letnich

- Przeprowadzenie obserwacji dzieci 3-5 letnich

 

Październik 2020

Kwiecień 2021

Nauczyciele grup

Kierunki  pracy

z  wychowankiem:

rozwijanie  zainteresowań dzieci.

 

- Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, indywidualizowanie procesu nauczania.

- Przygotowywanie  uczniów  do  udziału  w    konkursach  przedszkolnych.

- Organizacja  wycieczek w celu poznania naszej miejscowości.

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Współpraca z biblioteką szkolną i publiczną. Zorganizowanie konkursu recytatorskiego ULUBIONE WIERSZE DZIECI”.

-  Kultywowanie  tradycji  narodowych  poprzez  udział  w uroczystościach przedszkolnych  związanych  ze  świętami  państwowymi.

 

 

 

 

Cały rok

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Plata

 

 

Praca z dzieckiem słabym.

- Dobór metod i form pracy do indywidualnych możliwości dzieci. Przygotowanie pomocy do pracy z dzieckiem słabym.

- Opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych dla wychowanków zgodnie z zaleceniami PPP.

 

 

Na bieżąco

 

nauczyciele

Praca z uczniem zdolnym.

Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych możliwości dzieci.

-  motywowanie dzieci do rozwijania własnych zdolności i umiejętności.

 

Na bieżąco

 

nauczyciela

Kształtowanie patriotyzmu lokalnego, uwrażliwianie na kulturę i sztukę regionu

- Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego poprzez prowadzenie zajęć dotyczących regionu Kociewie.

- Organizacja  wycieczki na terenie Gminy Kaliska

- Organizacja konkursu plastycznego „KALISKA MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

 

Nauczyciela

 

 

 

 

N. Szarmach, B. Krużycka

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

- Gromadzenie pomocy dydaktycznych.

- Organizacja konkursów wewnątrzprzedszkolnych.

- Dbanie o wystrój sal i przedszkola.                           

 

Na bieżąco

Nauczyciele

 

M. Dembicka, K. Paubicka

 

Read 3939 times